MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Mẫu đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 thì có khoảng 95% thực phẩm nhập khẩu sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành.

MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Mẫu đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh sản xuất thực phẩm thì việc đăng ký để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định hiện hành. Vihaco giới thiệu dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với những cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý của BQL ATTP HCM.

mau-dang-ky-kiem-tra-ve-sinh-an-toan-thuc-pham

Mời các bạn tham khảo mẫu đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Phụ lục III Thông tư số 12 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 16  tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây. Xem thêm đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu

Phụ lục III

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 16  tháng 3 năm 2015của Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đắk Nông, ngày......tháng.....năm 20...

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU (*)

Số: ..........

Kính gửi: Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu ................  (**)

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:

Số CMTND (đối với cá nhân)…………….… nơi cấp:……………….. ..............

ngày cấp:.............

 Điện thoại:.................................................Fax/E-mail:

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) lô hàng nhập khẩu sau: (***)

1. Tên hàng: .......................................Tên khoa học: ……………………………

Đặc tính hàng hóa:

¨ Biến đổi gen (tên thực vật biến đổi gen được xác nhận)

¨ Xử lý chiếu xạ (Mục đích chiếu xạ, liều lượng chiếu xạ)

¨ Biện pháp khác ….

Cơ sở sản xuất:.............................................................................................................................

Mã số (nếu có)...............................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

2. Số lượng và loại bao bì:............................................................................................................

3. Trọng lượng tịnh: …………………………Trọng lượng cả bì …………..........

4. Số Bill:......................................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu:.....................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Nước xuất khẩu:...........................................................................................................................

 Cửa khẩu xuất:.............................................................................................................................

6. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ………………………………………………..

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Cửa khẩu nhập:.............................................................................................................................

Phương tiện vận chuyển:..............................................................................................................

7.Mục đích sử dụng:.....................................................................................................................

8. Địa điểm kiểm tra ATTP:..........................................................................................................

9. Thời gian kiểm tra ATTP:.........................................................................................................

10. Số bản giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm cần cấp: 02 bản

Chúng tôi xin cam kết: Bảo đảm nguyên trạng hàng hóa nhập khẩu, đưa về đúng địa điểm, đúng thời gian được đăng ký và chỉ đưa hàng hóa ra lưu thông/sử dụng sau khi được quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận kiểm tra ATTP theo quy định (****).

 

Xác nhận của Cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân đăng ký

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Đồng ý đưa hàng hóa về địa điểm: ..................................................................................................................................

để làm thủ tục kiểm tra ATTP vào hồi.....giờ, ngày......tháng......năm 20…

 

Hồ sơ:

o Đạt      o Không đạt      o Bổ sung thêm

Lý do không đạt:…………………………

Các hồ sơ cần bổ sung: ………………….

…………………………………………...

Kết quả xem xét sau khi bổ sung:……….

Phương thức kiểm tra áp dụng cho lô hàng:

o Kiểm tra thông thường

o Kiểm tra chặt

o Kiểm tra giảm

Vào sổ số.................., ngày .... tháng ... năm 20…

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ quan Hải quan

( Trong trường hợp lô hàng không được nhập khẩu)

Lô hàng không được nhập khẩu vào Việt Nam vì lý do: ....................................

 

 

..........., ngày …...tháng….. năm …….

Hải quan cửa khẩu.............................

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 16  tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

SƠ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TỈNH ĐẮK NÔNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ

BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 Đắk Nông, ngày       tháng      năm 20…

BIÊN BẢN

KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ LẤY MẪU

 

Nơi kiểm tra :...........................................................................................................

Tôi :.........................................................................................................................

Là cán bộ cơ quan kiểm tra: ...................................................................................                        

Với sự có mặt của Ông, Bà: ...................................................................................

.................................................................................................................................

Theo quy định của pháp luật về kiểm tra an toàn thực phẩm của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu những hàng thực vật sau đây:

STT

Tên hàng thực vật

Khối lượng lô hàng

Số lượng

Nơi sản xuất, mã số (nếu có)

Mẫu trung bình đã lấy

Số lượng

Khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả kiểm tra và kết luận của cán bộ kiểm tra:

 

¨  Kiểm tra hồ sơ, ngoại quan lô hàng đáp ứng yêu cầu về ATTP

¨  Kiểm tra hồ sơ, ngoại quan lô hàng chưa đáp ứng yêu cầu về ATTP

¨  Đã lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu ATTP theo qui định.

 

Ông, Bà .......................................................... ..đã nhận số lượng mẫu ghi trong biên bản này.

Biên bản này được lập thành hai bản:                 - Một do người có hàng giữ.

                                                                            - Một do cán bộ kiểm tra giữ.

 

Đắk Nông, ngày.......tháng.......năm 20...

Đại diện hải quan, ga xe, hải cảng, sân bay (nếu có)

(ký tên)

Người có hàng

(ký tên)

Cán bộ kiểm tra

(ký tên)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 16  tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TỈNH ĐẮK NÔNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ

BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

   Đắk Nông, ngày ………tháng ……… năm ……….

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA

CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

Số: ........./……./ATTP

Cấp cho:......................................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Là chủ sở hữu (hoặc người đại diện) lô hàng sau:

STT

Tên thương mại

Tên khoa học

Số lượng/trọng lượng

Phương tiện vận chuyển

Nơi đi

Nơi đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu:…………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Nước xuất khẩu:         ………………………………………………………………..       

Cơ sở sản xuất (Nếu có):..........................Mã số (nếu có)............:………………..

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Cửa khẩu nhập: …………………………………………………………………..

CHỨNG NHẬN

Lô hàng trên có kết quả kiểm tra hồ sơ, ngoại quan đáp ứng yêu cầu về ATTP.

  Lô hàng có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu về ATTP.

     Giấy này được cấp căn cứ vào:

     Giấy đăng ký kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu;

     Biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm và lấy mẫu;

Kết quả phân tích của phòng kiểm nghiệm được chỉ định;

     Căn cứ khác: ......................................................................................................

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: nghiêm cấm chở hàng đến địa điểm khác nếu không được phép của cơ quan kiểm tra ATTP

Để tư vấn thêm đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP VIHABRAND

Chúng tôi tin rằng Quý Công ty quan tâm đến các lợi ích về SHTT của Quý Công ty. Còn với VIHACO VIET NAM CO.,LTD lợi ích của quý công ty cũng là lợi ích của chúng tôi, bởi chúng tôi quan niệm rằng:

“bảo vệ lợi ích chính đáng của khách hàng như bảo vệ lợi ích của chính mình”. 

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIHACO 

ĐC: 20/1/6, Đ.Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Email  : vihaco.gov@gmail.com

Website.http://dangkythuonghieu.org

Tel : (028) 62 758 518 - Fax: (028) 62 758 519

Hotline: 0933 502 255 – 0909 444 771

 để được hỗ trợ và tiến hành các thủ tục pháp lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, tư vấn MIỄN PHÍ

VIHACO VIET NAM CO.,LTD luôn sẵn sàng đón chào Quý Công ty và hân hạnh được phục vụ!

 Xin chân thành cảm ơn quý khách ghé thăm!

 
 


Dịch vụ khác

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH MỸ PHẨM ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Theo quy định của Nhà nước thì kể từ ngày 1/7/2016 thì những cơ sở sản xuất mỹ phẩm trong nước...
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở...
DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại TP.HCM nói chung, và các tỉnh Long An,...
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Vihaco hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Dịch vụ xin cấp...
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Vihaco Việt Nam là dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm uy tín chất lượng...
XIN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Để các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm,...
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Vihaco Việt Nam là dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quận Tân Bình, Quận...
DỊCH VỤ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH VÀ HUYỆN HÓC MÔN
Vihaco Việt Nam là dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Huyện Bình chánh,...
HÌNH THỨC XỬ PHẠT - BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả về vệ sinh ATTP. Theo nghị định 115/2018/NĐ-CP...
HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận...
CẤP GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT CÀ PHÊ
Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất cà phê. Cở sở cần phải đăng ký...
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh...

Bài viết mới

An toàn thực phẩm và vai trò của truyền thông khoa học
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam cùng với Hiệp hội CropLife Việt Nam tổ chức hội thảo:...
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sau khi thành lập doanh nghiệp, việc đăng ký tên thương hiệu là một bước rất quan trọng. Vây tên...
TẤT TẦN TẬT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - GIA HẠN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU
Làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu, gia hạn hay chuyển nhượng nhãn hiệu là câu hỏi chung của rất...
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Bạn muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh? Bạn muốn thành lập thêm doanh nghiệp/công ty để phục...
TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Vihaco Việt Nam chuyên tư vấn dịch vụ thủ tục quy trình điều kiện đăng ký thành lập công ty, thành...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI NĂM 2019
Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với công ty TRỌN GÓI năm 2019,...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP.HCM
Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại TPHCM trọn gói uy tín hàng đầu. Dịch vụ thành lập công ty tại...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU - LOGO ĐỘC QUYỀN
Vihaco Việt Nam cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền (hay còn gọi là đăng ký logo, đăng...
ĐỪNG ĐỂ THƯƠNG HIỆU BỊ ĐÁNH CẮP RỒI MỚI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU
Việc xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký chỉ dẫn địa lý xuất xứ...
NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI NĂM 2019 TÔN VINH SÁNG TẠO TRONG THỂ THAO
Chủ đề "Vươn tới Giải Vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao" nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu...
Tọa đàm “Quyền Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh công nghệ và thủ tục đăng ký sáng chế”
Thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho sinh viên các trường đại học...
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ
Hiện nay siêu thị là một kênh phân phối hàng lớn nhất và phổ biến nhất, doanh nghiệp dễ dàng...
DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ BIG C VIỆT NAM, VINMART
Dịch vụ làm thủ tục đưa hàng vào siêu thị Big C Việt Nam, vinmart. Thủ tục như thế nào, tiêu chuẩn...
HỒ SƠ ĐƯA SẢN PHẨM VÀO SIÊU THỊ
Vihaco Việt Nam là dịch vụ chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm vào các siêu thị lớn...
DỊCH VỤ ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ
Vihaco Việt Nam là đơn vị hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã biết làm thế nào để...
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯA SẢN PHẨM VÀO SIÊU THỊ LÀ GÌ?
Điều kiện để đưa sản phẩm vào siêu thị. Bạn là doanh nghiệp, hay cá nhân đang quan tâm. Vihaco...
Sabeco được phép thành công ty 100% sở hữu nước ngoài
Sau xác nhận của UBCKNN, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không còn bị hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ...
Điện thoại
Nhắn tin
Zalo
Facebook