CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIHABRAND

CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIHABRAND

CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIHABRAND

CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIHABRAND

CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIHABRAND
CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIHABRAND

Tư vân pháp luật

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2009 SỬA ĐỔI 36/2009/QH12
Sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ của quốc hội khóa XII kỳ họp thứ...
NGHỊ ĐỊNH 105/2006/NĐ-CP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Nghị định 105/2006/NĐ-CP bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quản lý nhà nước hướng dẫn Luật Sở...
NGHỊ ĐỊNH 71/2007/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Công Báo - Thành phố Hồ Chí Minh - Nội dung văn bản số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ...
NGHỊ ĐỊNH 88/2010/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Nghị định 88/2010 quy định hướng dẫn những nội dung về trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền...
NGHỊ ĐỊNH 119/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 105/2006/NĐ-CP
Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP...
NGHỊ ĐỊNH 122/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 103/2006//NĐ-CP
Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP...
NGHỊ ĐỊNH 85/2011/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2011
Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...
NGHỊ ĐỊNH 98/2011/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2011
Nghị định 98/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2012/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 01/2012
Nghị định 01/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy...
NGHỊ ĐỊNH 99/2013/NĐ-CP XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...
NGHỊ ĐỊNH 114/2013/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2013
Nghị định 114/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo...
NGHỊ ĐỊNH 131/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Nghị định 131/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan....
NGHỊ ĐỊNH 154/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG
Nghị định số 154/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khu công nghiệp thông tin tập trung. Nghị...
NGHỊ ĐỊNH 18/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ban hành ngày 14/03/2014 của Chính phủ: Quy định về chế độ nhuận bút...
NGHỊ ĐỊNH 21/2015/ND-CP BAN HÀNH NGÀY 14 THÁNG 2 NĂM 2015
Nghị định 21/2015/NĐ-CP Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật,...
THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Luật Sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp hướng dẫn. Bị sửa đổi bổ...
THÔNG TƯ 01/2008/TT-BKHCN NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2008
Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp giấy chứng...
THÔNG TƯ 22/2009/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔN
Thông tư 22/2009/TT-BTC mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sở hữu công nghiệp, thông tư...
THÔNG TƯ 29/2009/TT-BTC QUY ĐỊNH CẤP GIẤY QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp...
THÔNG TƯ 04/2009/TT-BKHCN SỬA ĐỔI BỔ XUNG THÔNG TƯ SỐ 01/2008/TT- BKHCN
Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN ngày 25/02/2008. hướng dẫn việc...
THÔNG TƯ 41/2009/TT-BNNPTNT QUẢN LÝ SỬ DỤNG MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG
Thông tư 41/2009/TT-BNNPTNT quản lý sử dụng mẫu giống cây trồng. Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và...
THÔNG TƯ 13/2010/TT-BKHCN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH
Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 17/2009/TT-BKHCN,13/2010/TT-BKHCN,THONG TU 13 2010,BO KHOA HOC VA CONG...
THÔNG TƯ 18/2011/TT-BKHCN SỬA ĐỔI TT 01/2007/TT-BKHCN
Thông tư 18/2011/BKHCN-SHTT sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP...
THÔNG TƯ 04/2012/TT- BKHCN SỬA ĐỔI BỔ SUNG TT 01/2008/TT-BKHCN
Thông tư số 04/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định...
THÔNG TƯ 15/2012/TT-BVHTTDL HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám...
THÔNG TƯ 05/2013/TT-BKHCN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN
Thông tư 05/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều...
THÔNG TƯ 16/2013/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN VỀ BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng do Bộ trưởng...
THÔNG TƯ 13/2015/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2015
Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với...
THÔNG TƯ 11/2015/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2015
Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...
THÔNG TƯ 58/2014/TT-BCT NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014
Thông tư 58/2014/TT-BCT cấp thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Quy...
THÔNG TƯ 45/2014/TT-BNNPTNT CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và...
LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH 13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2014
​Luật Luật số 68/2014/QH13, Luật Doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ...
NGHỊ ĐỊNH THƯ MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
Hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế được thực hiện theo hệ thống Marid, trong đó, bao gồm...
QUYẾT ĐỊNH 3943/QĐ-BKHCN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Về việc công bố thủ tục hành...
HIỆP ƯỚC HỢP TÁC PATENT
Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) là một hiệp ước quốc tế về luật sáng chế, được ký kết...
NGHỊ ĐỊNH 13/2012/NĐ-CP BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN
Nghị định 13/2012/NĐ-CP Điều lệ Sáng kiến Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25...
NGHỊ ĐỊNH 43/2010/NĐ-CP CỦA CHÍ PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Thành lập doanh nghiệp TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai cập nhật nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành...
THÔNG TƯ 263/2016/TT-BTC MỨC THU LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Ngày 14/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản...
NGHỊ ĐỊNH 155/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2018
Ban Quản lý An toàn thực phẩm có thông báo số 1985/TB-BQLATTP về việc tiếp nhận và giải quyết hồ...
NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Nghị định 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu...
NGHỊ ĐỊNH 115/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Nghị định 115/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 4/9/2018, có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 quy...
NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...
NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực...
THÔNG TƯ 166/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về...
QUYẾT ĐỊNH 14/2014/QĐ-UBND QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn...
THÔNG TƯ 37/2011/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 97/2010/NĐ-CP
Ngày 27/12/2011,Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 37/2011/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định...
THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HỘ KINH DOANH
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;...
THÔNG TƯ 130/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI 215/2016/TT-BTC MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 Ngày hiệu lực: 20/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ...
THÔNG TƯ  215/2016/TT-BTC PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông...
NGHỊ ĐỊNH 58/2012/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT CHỨNG KHOÁN - LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI
Ngày 20/07/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn...
THÔNG TƯ 176/2012/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ
Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký...
NGHỊ ĐỊNH 38/2012/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
Ngày 25/4/2012, Chính phủ đã ban hành nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm....
NGHỊ ĐỊNH 178/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Nghị định 178/2013/NĐ-CP, 178/2013/ND-CP,Nghị định 178 2013,Chính phủ,Hình thức xử phạt hành chính,Xử...
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM SỐ 55/2010/QH12
Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội có hiệu lực ngày 01/07/2011, quy định về quyền...
QUYẾT ĐỊNH 45/2002/QĐ - TTG
Quyết định 45/2002/QĐ-TTg nội dung,cơ quan quản lý nhà nước mã số vạch. Căn cứ Luật Tổ chức...
QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2006/QĐ-BKHCN
Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN cấp, sử dụng quản lý mã số,vạch. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ...
THÔNG TƯ 88/2002/TT-BTC
Thông tư 88/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch. Căn...
THÔNG TƯ 36/2007/TT-BTC
Thông tư 36/2007/TT-BTC chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch sửa đổi 88/2002/TT-BTC....
THÔNG TƯ 28/2012/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY
Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định công bố hợp chuẩn công bố hợp quy
LUẬT DƯỢC 34 - 2005/QH11
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ...
LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại TP.Thủ Đức Hồ Chí Minh như thế nào. Vihabrand mời các...
THÔNG TƯ 33/2020/BYT
Thông tư 33/2020/TT-BYT về quản lý trang thiết bị y tế, 33/2020/TT-BYT,Thông tư 33 2020,Bộ Y tế,Trang...
 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, 36/2016/ND-CP,Nghị định 36 2016,Chính phủ,Quản...
Nghị định 52/2013/NĐ-CP thương mại điện tử mới nhất
Nghị định 52/2013/NĐ-CP thương mại điện tử mới nhất. Nghị định mới về Thương mại điện...
Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện đầu tư kinh doanh quản lý Bộ Công thương
Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc...
Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định quản lý website thương mại điện tử mới nhất
Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành....
Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT
Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm...
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỐ 50/2005QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,bổ sung một...
BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2015
Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những...
NGHỊ ĐỊNH 100/2006/NĐ-CP QUYỀN TÁC GIẢ LIÊN QUAN
Nghị định số 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...
NGHỊ ĐỊNH 103/2006/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, nghị định...

Bài viết mới

GIẢI BÓNG ĐÁ SHTT PHÍA NAM LẦN THỨ 11 NĂM 2024
Thay mặt BTC "GIẢI BÓNG ĐÁ SHTT PHÍA NAM LẦN THỨ 11 NĂM 2024", Công ty TNHH Vihabrand xin thông báo chính...
Thông báo Mời tham dự hội thảo trực tuyến “IP Key SEA Webinar on Trade Secrets”
Trong khuôn khổ Dự án IP Key SEA (IP Key South-East Asia ), Dự án sẽ tổ chức Hội thảo về bí mật kinh...
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024
Vihabrand chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm uy tín nhất TPHCM. Tháng hành động...
Thông báo Mở khóa đào tạo trực tuyến Tổng quan về Sở hữu trí tuệ năm 2024 (đợt 1)
Nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng thông qua hình thức đào tạo trực tuyến,...
Thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH
Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo...
Bộ nhận diện của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 phiên bản tiếng Việt
Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng giới thiệu bộ nhận diện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới...
Thông báo Đăng ký tham dự Chương trình đào tạo Chuyên gia SHTT Hàn Quốc-WIPO năm 2024 (Korea-WIPO IP
Nhằm thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ (SHTT) và phổ biến lĩnh vực sở hữu trí tuệ tới công...
Thông báo về Giải thưởng Toàn cầu 2024 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) dành cho các doanh
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông báo tiếp nhận đăng ký Giải thưởng Toàn cầu 2024...
WIPO phát động Cuộc thi sáng tạo video dành cho giới trẻ hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm
Với sở hữu trí tuệ (SHTT), chúng ta có thể kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, biến ý tưởng...
Mời tham dự tập huấn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (tháng 03
Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng...
Thông báo về việc áp dụng các quy định của pháp luật đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do trận động
Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 370/TB-SHTT ngày 29/01/2024 về việc áp dụng các quy định của...
Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh thực hiện d
Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 15/QĐ-SHTT ngày 24/01/2024 về việc công bố công khai dự toán...
Mời tham dự tập huấn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (tháng 01
Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng...
Mời tham gia Khảo sát về Chương trình nghị sự Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sau năm 2025
Để đánh giá tiến độ của Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025 và...
Thông báo đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hoạt động quản lý nhà nước...
Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển về địa chỉ mới !
Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 01/01/2024,...
Thông báo về Giải thưởng Toàn cầu 2024 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) dành cho các doanh
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông báo tiếp nhận đăng ký Giải thưởng Toàn cầu 2024...
Phạt 20 đến 30 triệu nếu không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm
Đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện...
Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 63/2023/TT- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ...
Thành lập Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường
Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát...
THIẾT KẾ, BỐ TRÍ NHÀ XƯỞNG PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN NÀO SAU ĐÂY
Thiết kế, bố trí nhà xưởng phải đáp ứng các điều kiện nào sau đây, việc cấp giấy chứng...
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÔI SAO SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÍA NAM, LẦN THỨ X - 2023
Mời các bạn tham khảo giải bóng đá ngôi sao sở hữu trí tuệ phía Nam lần 10 năm 2023. Đại diện...
CHỨNG NHẬN ISO 13485 THIẾT BỊ Y TẾ
Vihabrand chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 13485 thiết bị y tế uy tín nhất thành phố Hồ Chí...
GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU MỚI
Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh châu Âu, Chứng nhận CE cho thiết bị...
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ISO MÀ DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
Một số kiến thức cơ bản về ISO mà doanh nghiệp cần biết. ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015...
CHUYỂN QUẬN THỦ ĐỨC LÊN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC DOANH NGHIỆP CẦN THAY ĐỔI GIẤY TỜ GÌ
Chuyển quận thủ đức lên thành phố thủ đức doanh nghiệp cần thay đổi những giấy tờ gì. Mọi...
DỊCH VỤ LÀM CHỨNG CHỈ ISO, HACCP TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp...
KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ, QUÁN CHÈ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH CẦN GIẤY PHÉP GÌ
Vihaco Việt Nam là đơn vị hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Điều kiện cần và đủ để mở quán cà...
KINH DOANH NHÀ HÀNG ĂN UỐNG CẦN GIẤY PHÉP GÌ?
Thời gian gần đây Vihaco có nhận được nhiều ý kiến liên quan đến việc mở cửa hàng ăn uống....
CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH NHÀ HÀNG CẦN NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?
Thời gian qua Vihaco nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến kinh doanh nhà hàng như: Bên em đang có...
TP.HỒ CHÍ MINH BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CÁC CÁN BỘ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Phối hợp tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm cho các cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt...
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯA SẢN PHẨM VÀO SIÊU THỊ LÀ GÌ?
Điều kiện để đưa sản phẩm vào siêu thị. Bạn là doanh nghiệp, hay cá nhân đang quan tâm. Vihaco...
DỊCH VỤ ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ
Vihaco Việt Nam là đơn vị hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã biết làm thế nào để...
HỒ SƠ ĐƯA SẢN PHẨM VÀO SIÊU THỊ
Vihaco Việt Nam là dịch vụ chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm vào các siêu thị lớn...
DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ BIG C VIỆT NAM, VINMART
Dịch vụ làm thủ tục đưa hàng vào siêu thị Big C Việt Nam, vinmart. Thủ tục như thế nào, tiêu chuẩn...
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI ĐƯA HÀNG VÀO SIÊU THỊ
Hiện nay siêu thị là một kênh phân phối hàng lớn nhất và phổ biến nhất, doanh nghiệp dễ dàng...
Tọa đàm “Quyền Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh công nghệ và thủ tục đăng ký sáng chế”
Thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho sinh viên các trường đại học...
NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI NĂM 2019 TÔN VINH SÁNG TẠO TRONG THỂ THAO
Chủ đề "Vươn tới Giải Vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao" nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu...
ĐỪNG ĐỂ THƯƠNG HIỆU BỊ ĐÁNH CẮP RỒI MỚI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU
Việc xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký chỉ dẫn địa lý xuất xứ...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU - LOGO ĐỘC QUYỀN
Vihaco Việt Nam cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền (hay còn gọi là đăng ký logo, đăng...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP.HCM
Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại TPHCM trọn gói uy tín hàng đầu. Dịch vụ thành lập công ty tại...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI NĂM 2019
Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với công ty TRỌN GÓI năm 2019,...
TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Vihaco Việt Nam chuyên tư vấn dịch vụ thủ tục quy trình điều kiện đăng ký thành lập công ty, thành...
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Bạn muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh? Bạn muốn thành lập thêm doanh nghiệp/công ty để phục...
TẤT TẦN TẬT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - GIA HẠN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU
Làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu, gia hạn hay chuyển nhượng nhãn hiệu là câu hỏi chung của rất...
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sau khi thành lập doanh nghiệp, việc đăng ký tên thương hiệu là một bước rất quan trọng. Vây tên...
An toàn thực phẩm và vai trò của truyền thông khoa học
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam cùng với Hiệp hội CropLife Việt Nam tổ chức hội thảo:...
Sabeco được phép thành công ty 100% sở hữu nước ngoài
Sau xác nhận của UBCKNN, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không còn bị hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ...
Điện thoại
Nhắn tin
Zalo
Facebook